Podmínky zpracování osobních údajů portálu STRELBA-LUK.cz

I. Vysvětlení pojmů a zúčastněné strany

Provozovatel webu, poskytovatel služeb a zpracovatel osobních údajů:
SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, zapsána u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766, IDDS: 334sxrg
Doručovací adresa: SPORTKURZ s.r.o., Komenského 1361, 511 01 Turnov; e-mail: ou@strelba-luk.cz , pracovní doba: pondělí a středa 8:00 až
8:30 (kromě státních svátků)
(dále jen „
Poskytovatel“ nebo "Zpracovatel")

Subjekt údajů: Zákazník (objednatel služby nebo obdarovaný), osoba, ke které se vážou poskytnuté osobní údaje (dále jen „Zákazník“)

Objednatel služby: Služby smí objednat osoba, jež nemá v plánu se osobně účastnit zážitku (dále jen „Objednatel“). Objednatel může ale i nemusí odebrat objednané služby v případě, kdy zážitek objednal (zakoupil) za účelem obdarování známého dárkovým poukazem.
Objednatelem může být například rodič/prarodič/pěstoun/zákonný zástupce nezletilé osoby (dítěte), dále zaměstnavatel, kolega, známý, pečovatel, vychovatel, učitel, ošetřovatel atd. Objednatel služby vždy předává Poskytovateli služeb jen takové údaje o Zákazníkovi, které je oprávněn předat nebo ke kterým byl pověřen.

II. Účel poskytnutí osobních údajů

Pro dodání služeb uvedených na portále < www.strelba-luk.cz > potřebuje Poskytovatel od Objednatele získat některé osobní údaje. Plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. Neposkytne-li Objednatel/Zákazník požadované údaje včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné u Provozovatele objednat zážitek či odebrat od Poskytovatele jakoukoliv službu. Provozovatel si vyhrazuje právo pověřit na zpracování Osobních údajů třetí stranu. Veškerá odpovědnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů leží na Zpracovateli.


III. Typ osobních údajů

1. Objednatel sděluje a dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

 • telefonní a emailový kontakt

 • jméno a příjmení

 • datum narození - (dobrovolné, jen pro účely zasílání blahopřání k narozeninám)

 • fakturační údaje - (dobrovolný údaj, vyžaduje-li objednatel vystavení faktury)


2. Objednatel smí při objednání zážitku poskytnout Poskytovateli tyto informace o osobě, v jejíž prospěch služby objednává (osoba, které má v plánu poukaz /zážitek věnovat).

 • telefonní a emailový kontakt

 • jméno a příjmení, poštovní korespondenční adresa za účelem doručení dárkového poukazu

 • věk, váha, pravák/levák, případně zdravotní či jiné omezení mající vliv na účast

 • okres, případně i město bydliště


IV. Druh údajů a doba, po kterou jsou uchovávány

1. Do 60. dní od dodání služby Zpracovatel vymaže/zcela zničí tyto údaje:

 • zdravotní omezení, věk, váha účastníků

Výše uvedené údaje jsou poskytovány Poskytovateli či instruktorovi za účelem dodání služby (dále jen „Instruktor“). Poskytovatel má s Instruktorem uzavřenou rámcovou smlouvu ohledně zacházení s osobními údaji Zákazníků. Instruktor obdrží některé z poskytnutých osobních údajů jen tehdy, jde-li o informaci, kterou by Instruktor měl znát v souvislosti s dodáváním služeb. Instruktorům jsou informace předávány proto, aby mohli zajistit vhodné vybavení, v souladu s bezpečností, dále aby mohli předcházet škodě na zdraví či majetku.


2. Zpracovatel může uchovávat níže uvedené údaje po dobu neurčitou s tím, že Subjekt údajů či Objednatel může kdykoliv požádat o výmaz. Výmaz může být proveden buď okamžitě a to samotným Subjektem údajů či Objednatelem, nebo o něj požádá Subjekt údajů Zpracovatele, v takovém případě má Zpracovatel lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti.

 • jméno a příjmení objednatele či obdarovaného poukazem

 • jejich telefonní a emailový kontakt

 • okres bydliště


V. Práva Objednatele

1. Má-li Subjekt údajů pochybnost ohledně oprávněnosti dalšího zpracovávání osobních údajů Zpracovatelem, může „OMEZIT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“. Uložené osobní údaje budou označené a bude omezené jejich další zpracování v budoucnu. Požadavek s odůvodněním zasílejte Zpracovateli.

2. Subjekt údajů či Objednatel může požádat o změnu údajů či výmaz Zpracovatele. Zpracovatel má lhůtu pro vyřízení žádosti 30 dní.

3. Subjekt údajů či Objednatel může kdykoli odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolá-li Subjekt údajů či Objednatel souhlas, dává tím souhlas s vymazáním veškerých osobních údajů.

4. Objednatel/Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou oznámí Zpracovateli. V takovém případě bude omezeno zpracování osobních údajů do doby, než se věc vyřídí. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.

5. Je-li Subjekt údajů nespokojen s jednáním Zpracovatele, má právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů; Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; Email: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n


VI. Důvody zpracování údajů

1. Neučiní-li Objednatel/Subjekt údajů výmaz údajů, jež jsou uvedeny v článku IV, bod 2. a) až c), má se za to, že si Objednatel/Subjekt údajů přeje být čas od času Poskytovatelem kontaktován za účelem informování o nabízených službách, nových zážitcích, mimořádných akcích, zvýhodněných nabídkách či věrnostních benefitech. Poskytovatel služeb se může buď připomenout, nebo zaslat konkrétní pobídku, přičemž Zpracovatel přihlíží na preference a zájmy Objednatele/Zákazníka.

2. Poskytovatel může své služby Objednateli/Subjektu údajů připomenout těmito způsoby:

 • prostředky elektronické komunikace

 • telefonní hovor

 • zpráva do datové schránky

 • zpráva (dopis) v listinné formě prostřednictvím poštovních služeb


Tyto podmínky se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb podnikatelům. Aktualizováno 14.1.2023