VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY portálu sTRELBA-LUK.cz

SLOVNÍK POJMŮ:

ZÁŽITEK - událost jakéhokoli charakteru (zejména kurz, zážitek nebo workshop)

PORTÁL - webové stránky www.strelba-luk.cz, na kterých se prezentují/prodávají Zážitky

AGENTURA - provozovatel Portálu, zážitková a sportovní agentura

POUKAZ - voucher opravňující k účasti na Zážitku, poukaz může být objednatelem darován nebo využit samotným objednatelem, lze zakoupit na Portále, jde o jakousi „vstupenku“ na Zážitek

ZÁJEMCE - jednotlivec, dvojice či skupina přátel, rodina či firma, jež má zájem o účast na Zážitku

ZÁKAZNÍK - Zájemce, který si pro sebe či za účelem obdarování známého, zakoupil Poukaz, držitel poukazu (obdarovaný)

ÚČASTNÍK - osoba, jež se účastní Zážitku. Účastník může být Zákazník sám, obdarovaný nebo zákonný zástupce/doprovod nezletilého

POŘADATEL - subjekt, který pořádá Zážitek

DODAVATEL - právnická nebo fyzická osoba, podnikatel, jež dodává Zážitek. Některé Zážitky jsou produktem externích partnerů. V takovém případě Agentura prodává jejich produkty

INSTRUKTOR - odborník, jež je fyzicky přítomen na Zážitku, pověřený zástupce Dodavatele

SMLOUVA - za Smlouvu se považuje smlouva o Zážitku (dále jen „SoZ“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze SoZ, případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi Zákazníkem a Agenturou, kterou provozuje společnost SPORTKURZ s.r.o., IČ: 04967895, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, zapsáno u Úřadu městské části Praha 10, oddíl C, vložka 316766.
Doručovací adresa: Komenského 1361, 511 01 Turnov, IDDS: 334sxrg ,
(dále jen „Agentura“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.


1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Není-li v detailu Zážitku na Portále uvedeno jinak, má se za to, že pořadatel Zážitku je Agentura sama.

1.2. Za SoZ se považuje i objednávka, přičemž nezáleží, zda byla provedena ústně, písemně nebo elektronicky. Za SoZ se považuje objednání Zážitku Zákazníkem na Portále, vyplnění online formuláře či zakoupení Poukazu na Portále.

1.3. Smluvní rámec dohody mezi Zákazníkem a Agenturou tvoří SoZ, tyto VOP a popis Zážitku na Portále (dále jen „Smluvní rámec“).

1.4. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné, přičemž popis/podmínky Zážitku na Portále mají přednost před VOP či obecnými podmínkami.

1.5. Agentura se na základě SoZ zavazuje Zákazníkovi obstarat Zážitek uvedený na Portále, případně propagovaný a zveřejněný na sociálních sítích, webových portálech či propagačních materiálech obchodních partnerů či Dodavatelů, případně sjednaný individuálně, a to za podmínek a v souladu se Smluvním rámcem.

1.6. Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře celou cenu Zážitku, všech objednaných příplatků, případně další plnění, to vše řádně a včas v souladu s popisem Zážitku na Portále, VOP a dodržet své další povinnosti vyplývající ze Smluvního rámce.

1.7. Je-li pořadatel Zážitku Dodavatel, bude v detailu Zážitku uvedeno jméno Dodavatele a IČ.

Bude-li se jednat o produkt cestovního ruchu, bude Zájemci zaslána smlouva o zájezdu. Smlouvu o zájezdu uzavírá Zájemce s Dodavatelem napřímo.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. SoZ může být uzavřena ústně i písemně (např. elektronická pošta či komunikace skrz mobilní aplikace), nebo prostřednictvím objednávkového/rezervačního systému na Portále. Provede-li Zákazník objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře na Portále, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem odeslání dat z objednávkového formuláře zpracovateli. Objedná-li Zákazník Zážitek použití prostředků elektronické komunikace, smlouva mezi Zákazníkem a Agenturou vzniká okamžikem doručení zprávy Agentuře.

2.2. Agentura po uhrazení plné ceny Zážitku zasílá emailem Zákazníkovi potvrzení o právu čerpat služby. Objednává-li Zákazník služby za účelem obdarování známého, vyžádá si od Agentury vystavení dárkového Poukazu, jež je zasílán emailem v PDF. Agentura nezasílá automaticky Poukaz v případě, kdy Zákazník při objednání Poukaz neobjednal. Fyzické odeslání tištěného poukaz je zpoplatněno.

2.3. Návrh smlouvy o zájezdu podepsaný Zákazníkem může být Dodavateli či jejímu zástupci doručen poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace smlouvy o zájezdu Zákazníkovi. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzniká, jakmile Dodavatel Zákazníkovi potvrdí přijetí jeho návrhu. Zákazník společně s návrhem smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření doloží Dodavateli doklad o zaplacení zálohy nebo celé ceny Zážitku (dle pokynů Pořadatele). Zaplacení zálohy nebo ceny Zážitku je podmínkou účinnosti smlouvy o zájezdu.

2.4. Zákazník podpisem SoZ nebo smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch se SoZ nebo smlouva o zájezdu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Pokud Zákazník uzavírá SoZ nebo smlouvu o zájezdu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů Agentuře a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném Zážitku. Pokud Zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále, že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech Zážitku.

2.5. Pokud Zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch třetích osob, odpovídá Agentuře jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny Zážitku a předání potřebných informací pro účast na Zážitku (osobní údaje, číslo občanského průkazu či pasu atd.).

2.6. Pokud Agentura obdrží novou objednávku či návrh smlouvy v době, kdy je požadovaný termín Zážitku již plně obsazen, a pokud Zákazník již zaplatil cenu Zážitku nebo její část, nabídne Agentura Zákazníkovi buď jiný termín shodného Zážitku, nebo navýšení kreditu při zákaznickém účtu. Nepřijme-li Zákazník nabídku Agentury ohledně čerpání objednaných služeb v jiném termínu a odmítne-li Zákazník navýšení kreditu, vrátí mu Agentura bez zbytečného odkladu finanční plnění, jež od něj na úhradu ceny Zážitku obdržela.


3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

3.1. Zákazník je před objednáním Zážitku či doplňkových služeb povinen si zjistit podmínky Pořadatele související s účastí na Zážitku, zejména, ne však výlučně požadavky na zdravotní stav, fyzickou kondici, odolnost či zkušenost účastníků, odborné či jazykové znalosti. Výše uvedené informace Agentura přednostně zveřejňuje v detailu Zážitku na Portále nebo si je Zájemce před objednáním Zážitku vyžádá.

3.2. Objedná-li Zákazník Zážitek, má se za to, že se důkladně seznámil s charakterem Zážitku a ten objednává pro osobu, která ve všem splňuje požadavky na účast. Agentura si vyhrazuje právo neumožnit výměnu Zážitku za jiný nebo navrátit Zákazníkovi cenu Zážitku z důvodu, že účastník nesplňuje podmínky účasti na Zážitku, nerozhodno, zda se jedná o samotného objednatele nebo obdarovaného, přičemž není podstatné, zda o překážce objednatel věděl či nikoliv a zda již existovala v době objednání Zážitku nebo vznikla až poté.

3.3. Agentura si vyhrazuje právo nepovolit účast na Zážitku nebo jeho části takovým Zákazníkům či jejich doprovodu, pro které by jejich účast mohla znamenat riziko, zhoršení zdravotního stavu nebo kteří by svou účastí mohli omezit hladký průběh Zážitku, oddálit plánované ukončení Zážitku, omezit ostatní Účastníky či Instruktory. Agentura/Pořadatel si vyhrazuje dále právo nepovolit účast takovým osobám, u kterých se domnívá, že by jejich účast mohla způsobit škodu na majetku Pořadatele či třetí strany, znečistit životní prostředí, ohrozit bezpeční jiných Účastníků či Instruktora.


4. POTVRZENÍ O ÚČASTI A PODROBNÉ POKYNY

4.1. Agentura může Zákazníkovi po uzavření SoZ vystavit buď Poukaz, nebo potvrzení o účasti na Zážitku (dále jen „Potvrzení“) obsahující důležité údaje o Zážitku. Za Potvrzení se považuje i emailová zpráva nebo uzavřená smlouva o zájezdu a doklad o zaplacení celkové ceny Zážitku.

4.2. Potvrzení Zákazník obdrží po zaplacení plné ceny Zážitku včetně všech doplňkových služeb či příplatků, které si objednal.

4.3. Informace o charakteru Zážitku jsou buď zveřejněny v detailu Zážitku na Portále, nebo mohou být upřesněny v pokynech k Zážitku (dále jen „Pokyny“), které Agentura či Dodavatel sdělí Zákazníkovi v den objednání nebo nejpozději 2 dny před konáním Zážitku. Neobdrží-li Zákazník Pokyny do 2 dnů před zahájením Zážitku, zavazuje se tyto neprodleně vyžádat od Agenturu či Dodavatele. V opačném případě se má za to, že Zákazník Pokyny k Zážitku obdržel.


5. CENA ZÁŽITKU A PLATBY

5.1. Základní cena Zážitku včetně výčtu všech objednaných doplňkových služeb či příplatků bude Zákazníkovi sdělena buď před objednáním na Portále, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, nebo bude uvedena ve Smlouvě. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

5.2. Základní cena Zážitku zahrnuje jen takové služby, které jsou uvedeny v popisu Zážitku na Portále či v propagačních materiálech Agentury. Do konečné ceny Zážitku mohou být zahrnuty i další doplňkové služby a slevy, které budou Zákazníkovi sděleny nebo jsou uvedeny na Portále či ve Smlouvě.

5.3. Cena nemusí zahrnovat dodatečné, variabilní či dobrovolné náklady, např. kapesné, pronájem pozemků, vjezd, parkovné, stravu či občerstvení.

5.4. Zákazník se zavazuje zaplatit Agentuře cenu objednaného Zážitku včetně zvolených příplatků v době k tomu určené a dle pokynů konkrétního Zážitku. Umožňuje-li Agentura úhradu zálohy a doplatku, pak je nutné dodržet termíny, jež jsou předepsány u konkrétního Zážitku, přičemž za den splnění povinností se považuje den připsání prostředků na účet Agentury.

5.5. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet Agentury, resp. v den, kdy Agentura finanční plnění obdrží. V případě neuhrazení plné ceny Zážitku nebo doplatku ceny má Agentura právo odstoupit od SoZ. Zákazník bude vyrozuměn a přijatá záloha ponížena o odstupné bude Zákazníkovi vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka.

5.6. V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 14 dnů před poskytnutím služeb je Zákazník povinen uhradit plnou cenu Zážitku již při uzavření SoZ.

5.7. Není-li uvedeno jinak, Zákazník hradí cenu Zážitku Agentuře, nikoli Dodavateli. Cenu Zážitku může Zákazník uhradit bankovním převodem, kartou, složenkou nebo v hotovosti na doručovací adrese/ v provozovně Agentury.

5.8. Zákazník bere na vědomí, že Agentura/Pořadatel automaticky nedoplňuje počet účastníků na Zážitku do maximálního/optimálního počtu. Zákazník, jež zrušil již jednou potvrzený termín konání Zážitku je povinen uhradit veškeré náklady, které Agentuře způsobil v souvislosti s jeho původní rezervací a změnou v termínu konání Zážitku.


6. REZERVACE TERMÍNU

6.1. Zákazník si buď zakoupí poukaz na Zážitek, který má pevně daný termín konání, nebo si zakoupí Poukaz na Zážitek bez pevně stanoveného termínu s tím, že termín konání Zážitku bude dodatečně domluven.

6.2. Termín pro Zážitky privátní (soukromé) domlouvá Zákazník vždy s Pořadatelem tak, aby se termín hodil i Dodavateli a byl v souladu s platností Poukazu. Termín navrhuje Dodavatel tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi Instruktora, přičemž se pokusí vyhovět preferencím Zákazníka. Termín nesmí být stanoven nad rámec platnosti Poukazu.

6.3. Vytvořil-li Zákazník skupinu, která splňuje minimální počet účastníků pro stanovení individuálního termínu, může Zákazník s Dodavatelem domluvit extra termín. Termín musí být v souladu s časovými možnostmi Instruktora a platností Poukazu.

6.4. Koordinátor je pracovník Agentury, jež má na starost komunikaci se Zákazníky, zejména uplatňování Poukazů a rezervaci termínu konání Zážitků.


7. ÚČAST

7.1. Zákazník se zavazuje jednat v souladu, dodržovat instrukce a doporučení, jež jsou uvedeny v Pokynech a popisu Zážitku na Portále, zejména požadavky na vybavení, zdravotní způsobilost, ošacení či výstroj. Pořadatel/Instruktor má právo vyloučit Účastníka z účasti na programu Zážitku zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení, výstroj, ošacení, zdravotní stav, fyzická kondice či zkušenosti nesplňovali požadavky na účast stanovené Pořadatelem. V případě, že dojde k vyloučení Zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech nebo Smlouvě (resp. celého Smluvního rámce) Zákazníkem, nemá Zákazník nárok na odstoupení od Smlouvy, navrácení ceny Zážitku nebo její části, náhradu jakékoli škody, ani jiné plnění či náhrady.

7.2. Účastník si před zahájením Zážitku prostuduje Dodavatelem předložené dokumenty (účastnické podpínky), ve kterých se seznámí s možnými riziky. Pořadatel si vyhrazuje právo nezačlenit do aktivity/programu Zážitku takové Zákazníky, kteří svým vlastnoručním podpisem nestvrdili souhlas s podmínkami účasti, bezpečnostními pravidly atp. Účastníci i jejich doprovod se v průběhu Zážitku jednají v souladu s dobrými mravy, řídí se obecně platnými předpisy a legislativou, účastnickými Pokyny, pravidly, doporučením Instruktorů či zástupců Pořadatele, přičemž jsou povinni uposlechnout jejich výzev. Osoby, jež jsou přítomné na Zážitku/Účastníci, se k sobě navzájem chovají ohleduplně a laskavě, vycházejí si vstříc, jsou trpěliví, navzájem si pomáhají a předcházejí jakýmkoliv újmám na zdraví, škodě na majetku či životním prostředí.

7.3. Zmešká-li Zákazník úvodní zaškolení z důvodu svého pozdního příchodu, má Pořadatel/Instruktor právo vyloučit takového Zákazníka z dalšího programu z důvodu bezpečnosti ostatních Účastníků a jeho vlastní.

7.4. V popisu Zážitku jsou uvedeny podmínky (minimální počet Účastníků, klimatické podmínky), za kterých se Zážitek koná. Není-li splněna podmínka minimálního počtu Účastníků nebo nejsou-li vhodné klimatické podmínky, bude termín konání Zážitku ze strany Pořadatele zrušen.

7.5. Nezruší-li Pořadatel termín vyhlášeného Zážitku, má se za to, že termín proběhne a to i v případě, kdy Pořadatel nezašle Zákazníkovi SMS či emailové potvrzení o konání Zážitku. Má-li Zákazník potřebu si termín konání u Pořadatele potvrdit, zavazuje se kontaktovat Pořadatele či Instruktora a ověřit si konání Zážitku v stanoveném termínu, neučiní-li tak, Pořadatel s účastí Zákazníka automaticky počítá. Neučastní-li se Zákazník z jeho strany již jednou potvrzeného termínu, cena Zážitku bez jakékoliv náhrady propadá. Dorazí-li Zákazník na předem stanovené místo srazu později, není Pořadatel povinen na něj čekat nebo jej začlenit do zbývající části Zážitku v případě, kdy to již není možné či bezpečné. Pořadatel není povinen se zahájením čekat na všechny Zákazníky nebo členy skupiny objednatele. Párové či skupinové zážitky budou zahájeny bez opozdilců (s menším počtem Účastníků). Opozdilci nemají nárok na jakékoliv náhrady, služby nebudou čerpat v jiném čase téhož dne, v náhradním termínu ani nemají nárok na navrácení poměrné části Zážitku či jinou refundaci/kompenzaci.

7.6. Zákazník má právo svou účast na Zážitku kdykoliv zrušit. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny v popisu daného Zážitku a jsou nadřazeny obecným rezervačním a storno podmínkám.

7.7. Zruší-li Zákazník svou účast ve lhůtě, jež je v souladu s podmínkami daného Zážitku, dostane možnost se Zážitku účastnit v termínu náhradním. Agentura si vyhrazuje právo takovému Zákazníkovi navýšit kredit při zákaznickém účtu na Portále o hodnotu Zážitku v případech, kdy:

a. již odbavila většinu podobných Zákazníků,

b. již neplánuje vyhlásit nový termín,

c. v budoucím období již nebude spolupracovat s daným Dodavatelem, z jiných organizačních důvodů.

Za kredit si může Zákazník na Portále zakoupit shodný Zážitek nebo Zážitek jiný. Zruší-li Zákazník účast mimo lhůtu k tomu stanovenou v popisu Zážitku (méně, než X dní před zahájením Zážitku), nemá nárok na náhradní termín, navrácení ceny Zážitku či jiné kompenzace. Výše uvedené platí pro SoZ, nikoliv pro smlouvy o zájezdu, které se řídí pravidly pro cestovní ruch.

7.8. Rušení rezervovaného termínu je možné přímo u Dodavatele nebo na: < luk@strelba-luk.cz >

7.9. Agentura si vyhrazuje právo nedodat Zážitek Zákazníkovi v období, po které vládní nařízení koliduje s charakterem objednaného Zážitku. Agentura přeruší poskytování takových služeb, které nesplňují podmínku maximálního počtu osob, jež se může setkat, druh akce atp.

7.10. Agentura není povinna dodat Zákazníkovi Zážitek v případě, kdy:

a. v popisu Zážitku byl uveden termín do kterého lze Zážitek/služby dodat,

b. Zákazník se Agentuře/Dodavateli/Instruktorovi ozval méně, jak 10 dní před koncem platnosti poukazu a v možnostech Pořadatele není dodat službu (již nelze stanovit termín konání Zážitku, Pořadatel již odbavil všechny ostatní Zákazníky a pokud by se stanovil nový termín, nebyla by splněna podmínka minimálního počtu účastníků),

c. platnost poukazu vypršela.


7.11. Agentura si vyhrazuje právo kompenzovat hodnotu poukazu formou navýšení zákaznického kreditu takovému Zákazníkovi, kterému nemohla dodat služby z těchto důvodů:

a. Dodavatel ztratil oprávnění poskytovat dané služby nebo přestal podnikat,

b. Instruktor se zotavuje po úraze nebo je nemocný, přičemž délka neschopnosti dodat služby přesahuje dobu platnosti poukazu,

c. Dodavatel ukončil spolupráci s Agenturou a není v jeho možnostech odbavit vystavené Poukazy.

Agentura refunduje cenu Zážitku formou zákaznického kreditu, kredit lze využít po dobu 90 dní od jeho připsání.

8. ZVÝŠENÍ CENY ZÁŽITKU

8.1. Agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zážitku, pokud před zahájením Zážitku dojde ke zvýšení cen za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených s dopravou, směnného kurzu CZK použitého pro stanovení ceny Zážitku v průměru o více než 5 %. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

8.2. Dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu nebo plateb s dopravou spojených, zvýší se cena Zážitku o rozdíl mezi původně kalkulovanými a skutečně vynaloženými náklady. Změní-li se směnný kurz CZK použitý při kalkulaci ceny Zážitku v průměru o více než 5 %, cena Zážitku se navýší o rozdíl mezi cenou podle kurzu použitého při původní kalkulaci a cenou podle aktuálního kurzu, minimálně však o 4 %. Ceny uváděné Agenturou u jednotlivých Zážitků jsou kalkulovány na základě směnných kurzů ČNB platných rok před plánovaným dnem zahájení Zážitku.

8.3. Agentura musí písemné oznámení o zvýšení ceny Zážitku odeslat Zákazníkovi nejpozději 5 dní před zahájením Zážitku. Zákazník je povinen navýšení ceny Zážitku uhradit do 2 dnů od doručení oznámení. Ustanovení článku 8.1. a 8.2., které se týká předpokládaných poplatků za ubytování není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena jízdenek/ubytování vyšší než předpokládaná cena, je Agentura oprávněna zvýšit cenu Zážitku vždy.

9. ZMĚNA SMLOUVY

9.1. V případě změny Smlouvy na základě přání Zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 14 dní před zahájením Zážitku je Agentura oprávněna účtovat Zákazníkovi manipulační poplatek 500 CZK za každou takto požadovanou změnu. Požadavek Zákazníka na změnu Zážitku (jiný termín, jiný typ Zážitku) se považuje za odstoupení od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

9.2. Je-li Agentura nucena z objektivních důvodů (např. živelná pohroma, ozbrojený konflikt, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém či přestupním místě Zážitku nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt Instruktora, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost) před zahájením Zážitku změnit podmínky Zážitku, navrhne Agentura zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena Zážitku, uvede Agentura v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy souhlasí. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 2 dnů od dne doručení oznámení o její změně. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy v této lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

9.3. Agentura/Pořadatel je oprávněn provádět operativní změny v programu Zážitku, pokud z objektivních důvodů není možné jednotlivé původně plánované služby dodržet. Pro odstoupení od Smlouvy bez úhrady odstupného nejsou důvodem nepodstatné změny programu. Pro vyloučení pochybností, změna v typu výstroje, použití jiného sportovního vybavení, než je uveden v popisu Zážitku či vyobrazen na fotografiích, pořadí jednotlivých částí programu, navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu Zážitku. Agentura a Zákazník se v případě outdoor Zážitků dohodli, že termín konání může být odložen na den, kdy k tomu budou vhodné klimatické podmínky (zejména stav povrchu atp.) a že celková délka Zážitku provedená v souvislosti se změnou termínu zahájení či ukončení vícedenních Zážitků může být změněna až o 2 dny, přičemž tyto změny se nepovažují za změnu Smlouvy.

9.4. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou SoZ, nabídne mu Agentura dle svých možností adekvátní náhradní Zážitek v co nejbližším termínu a kvalitě, případně náhradní termín původně zvoleného Zážitku. Pokud se Agentura se Zákazníkem dohodne na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové smlouvy.

9.5. Nevyužije-li Zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně zcela nebo z části služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny Zážitku nebo navrácení části Zážitku za nevyužité/neodebrané služby či příplatky.

9.6. V případě, že si Zákazník na základě vlastního přání zajišťuje vybrané služby k Zážitku sám (zejména využití vlastního Stroje během Zážitku, dopravu na místo konání Zážitku, jízdenku či letenku), činí tak i po souhlasu Agentury na vlastní odpovědnost. Agentura nehradí žádné více náklady vzniklé změnou či zrušením termínu Zážitku nebo úpravou programu.


10. POSTOUPENÍ SMLOUVY

10.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na Zážitku, může jí Zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě Zákazníka je vůči Agentuře účinná, doručí-li jí Zákazník včas, spolu s prohlášením nového Zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splňuje podmínky účasti na Zážitku. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 10 dnů před zahájením Zážitku.

10.2. Zákazník a nový Zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny Zážitku a manipulačního poplatku 500 Kč za změnu účastníka Zážitku, případně úhrady dalších nákladů, které Agentuře v souvislosti se změnou Zákazníka vzniknou.


11. ZRUŠENÍ ZÁŽITKU, ODSTOUPENÍ

11.1. Realizace termínu konání Zážitku ze strany Agentury je podmíněno dosažením minimálního počtu Účastníků, jež je uvedeno v detailu Zážitku na Portále.

11.2. Agentura je povinna informovat Zákazníka formou SMS či elektronické zprávy o zrušení Zážitku z důvodu nedosažení minimálního počtu Účastníků nejpozději v den před zahájením Zážitku, jde-li o Zážitek jednodenní. V tomto případě bude Zákazníkovi umožněno se Zážitku účastnit v náhradním termínu.

11.3. Agentura má právo na zrušení Zážitku, jestliže ji v jeho plnění brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, a o zrušení Zážitku uvědomí Zákazníka bez zbytečného odkladu ještě před zahájením Zážitku. Bude-li termín zrušen ze strany Agentury, smí si Zákazník v rámci platnosti Poukazu vybrat náhradní termín konání.

11.4. Zákazník může před zahájením Zážitku od smlouvy odstoupit kdykoli, Agentura jen tehdy, porušil-li Zákazník svou povinnost. V popisu Zážitku na Portále jsou uvedeny konkrétní rezervační a stornovací podmínky pro daný Zážitek. U Zážitků s předem stanovenými termíny lze řádný nebo náhradní termín vybírat pouze z vyhlášených termínů a v rámci platnosti Poukazu.

11.5. Zrušila-li Agentura Zážitek z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne Zákazníkovi náhradní termín či Zážitek, který bude odpovídat tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech Agentury takový Zážitek nabídnout.

11.6. Odstoupí-li od smlouvy Zákazník z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Agentury, zaplatí Agentuře odstupné. Stejné odstupné Zákazník zaplatí, odstoupí-li od Smlouvy pro porušení povinnosti Zákazníka.

11.7. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení nebo e-mailu o odstoupení druhé smluvní straně.

12. ODSTUPNÉ

12.1. Nedostaví-li se Zákazník v předem domluveném čase na smluvené místo srazu, zmešká odjezd nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy Zážitek nečerpá, má Agentura právo na odstupné ve výši plné ceny Zážitku.

12.2. Nemohl-li Pořadatel dodat Zážitek Zákazníkovi v plném rozsahu nebo dodal-li Pořadatel Zákazníkovi neúplné služby; nebo byl-li několikadenní Zážitek zkrácen o více, jak dva dny, nabídne Agentura Zákazníkovi kompenzaci ve formě navýšení Zákaznického Kreditu o rozdíl ceny Zážitku a skutečné náklady. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Agentury/Dodavatele a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním přepravcům/poskytovatelů služeb.

12.3. Pokud Zákazník již na základě Smlouvy provedl úhradu nebo její část a Agentuře vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; Agentura případně Zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo Zákazník neprodleně doplatí Agentuře rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.

12.4. Pokud součástí Zážitku není přeprava, a tudíž cena za dopravu není zahrnuta do ceny Zážitku, a Agentura přesto pro zákazníka v souladu se Smlouvou zajišťuje nákup a zajištění přepravy, zavazuje se Zákazník nahradit Agentuře/Dodavateli veškeré náklady, které jí v souvislosti se zajišťováním přepravy vznikly.

13. VADY ZÁŽITKU A REKLAMACE

13.1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí Zákazník tuto skutečnost Agentuře, a to tak, aby mohla být sjednána náprava bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely Zákazník neprodleně kontaktuje zejména hlavního Instruktora, případně příslušného zástupce Pořadatele. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce Pořadatele odmítne, zavazuje se Zákazník sepsat s Instruktorem nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě Zážitku obsahující alespoň: osobní údaje Zákazníka, popis vady Zážitku a případný návrh na její odstranění a vyřízení požadavku.

13.2. Agentura/Pořadatel ovšem neodpovídá za úroveň cizích služeb, které si Zákazník objedná na místě od cizích poskytovatelů ani za škody a újmy v té souvislosti způsobené. Nelze-li pokračování Zážitku zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí Pořadatel Zákazníkovi rozdíl v ceně formou dárkového nebo slevového poukazu.

13.3. Žádá-li Zákazník slevu, musí tak učinit u Agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dní od skončení Zážitku. Zákazníkovi nevzniká nárok na slevu z ceny Zážitku, dojde-li k okolnostem na straně Zákazníka, na základě kterých Zákazník Zážitek nebo jeho část nevyužije.

13.4. Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. V případech, kdy Zákazník čerpá služby bez přítomnosti Instruktora/Pořadatele, je povinen dbát též na včasné uplatnění svých nároků vůči poskytovatelům služeb (např. hotelu).

13.5. Agentura se zavazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího podání v případě, že reklamace nebyla vyřešena v průběhu Zážitku (na místě).

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Zákazník má v souladu s § 1829 NObčZ právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Agenturou, a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dní ode dne, kdy došlo k uzavření této smlouvy. Objednal-li Zákazník Zážitek na předem stanovený termín konání, nelze využít právo na odstoupení ve lhůtě 14 dnů.

14.2. Oznámení o odstoupení může Zákazník zaslat jak na adresu elektronické pošty, tak do datové schránky či na doručovací adresu Agentury, uvedenou v záhlaví.

Zákazník smí použít pro odstoupení od smlouvy následující vzorový formulář:

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: SPORTKURZ s.r.o., Komenského 1361, 511 01 Turnov

Tělo zprávy: Oznamuji, že odstupuji od smlouvy www.strelba-luk.cz

E-mailová adresa: ; Mobilní tel.: ; Číslo objednávky či kód poukazu: ;

14.3. Smlouva je skončena dnem, kdy dojde k doručení oznámení o odstoupení Agentuře.


15. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH DALŠÍ POVINNOSTI

15.1. Zákazník je mimo jiné povinen:

a. předložit pořadateli před zahájením Zážitku platný voucher;

b. dodržet místo nástupu (vyzvednutí), které Pořadateli sdělil;

c. dbát pokynů Instruktorů na samotném Zážitku, dodržovat stanovený program;

d. předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se Zážitku účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého Účastníka v průběhu Zážitku;

e. sdělit Agentuře a Pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti Zákazníka na konkrétním Zážitku, zejména případná zdravotní omezení, přičemž Agentura je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu se Zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;

f. chovat se během Zážitku v souladu s dobrými mravy a jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Agentury, příroda, majetek či zdraví třetích osob.

15.2. Zákazník je povinen zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na Zážitek přihlásil.

15.3. Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, se zúčastňuje Zážitku, případně sportovní aktivity na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na Zážitku přítomni specializovaní sportovní Instruktoři.

15.4. Je-li Účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti charakteru Zážitku, je Pořadatel oprávněn vyloučit Účastníka ze Zážitku, sportovní aktivity či programu, zakázat mu konkrétní část programu či trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti své vlastní či jiných Účastníků Zážitku. V krajním případě může Pořadatel Zákazníka vyloučit ze Zážitku, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo omezuje či ohrožuje harmonogram či zdraví ostatních Účastníků, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů. V těchto případech se neúčast na Zážitku nebo jeho části nepovažuje za porušení Smlouvy ze strany Agentury.

15.5. Zákazník, resp. každý Účastník Zážitku, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na Zážitek, zejména ošacení, obuv, technické vybavení, očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od smlouvy. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech Agentury, jsou pouze informační, Zájemce je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.

15.6. Zákazník prohlašuje (i ve vztahu ke všem jím přihlášeným Účastníkům), že:

a. si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na Zážitku,

b. bude respektovat pokyny Pořadatele, jejich zástupců a Instruktorů Zážitku,

c. bude řádně používat veškeré zapůjčené/poskytnuté sportovní/bezpečnostní vybavení,

d. se před a v průběhu konání Zážitku zdrží požívání alkoholu a omamných látek.


16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

16.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Účastníků, Agentur, Pořadatele atd.

16.2. Agentura odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její smluvní Dodavatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena Zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Agentury.

16.3. Vznikla-li Agentuře škoda porušením povinnosti Zákazníkem, např. poškozením vybavení, dopravního prostředku nebo náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému Účastníkovi, řešením ztráty věcí, zajištěním dopravy a ubytování navíc, je Zákazník povinen tuto škodu nahradit.


17. DALŠÍ NÁKLADY, JÍZDNÉ

17.1. V případě požadavku Zákazníka na jiné nástupní či návratové místo na/ze Zážitku či jiný termín vyzvednutí/výstupu/zahájení/ukončení Zážitku se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné výši příplatku, který se odrazí na celkové ceně Zážitku.

17.2. Agentura má právo dle potřeby ve výjimečných případech změnit místo nástupu či výstupu, dopravní prostředek nebo přesunout avizovaný čas srazu.

17.3. Odstupné a náhradu nákladů vynaložených na letenky a transfery upravuje popis daného Zážitku.


18. OSOBNÍ ÚDAJE

18.1. Zpracovatel osobních údajů používá profilování. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob. Mezi formy profilování řadíme např. vyhodnocení zájmů, osobních preferencí, místa pobytu, zdravotního stavu či ekonomické situace pro účely nabídky vhodné služby.


19. SOUHLASY

19.1. Zákazník podpisem SoZ uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během Zážitku a k použití těchto záznamů v rámci propagačních materiálů Agentury a to jak v hmotné podobě, tak elektronické. Udělení Zákazníkova souhlasu je bezúplatné na dobu neurčitou.

19.2. Výše uvedená ustanovení článku 19.1. platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch Zákazník smlouvu uzavřel. Podpisem SoZ Zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů a k pořizování a používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 19.1. těchto podmínek i za osoby (kteří se Zážitku účastní), přičemž podpisem smlouvy dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

19.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na < ou@strelba-luk.cz >.


20. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1. Dodavatel je subjektem mimosoudního řešení sporů. V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou má Zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na < www.coi.cz >.


21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.

21.2. Agentura je oprávněna tyto VOP jednostranně změnit zveřejněním nového znění na Portále. Takto změněné VOP platí pro smlouvy uzavřené po jejich zveřejnění.

21.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení či smluv jako celku. Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb podnikatelům.

Tyto podmínky jsou účinné od
14.1.2023